Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal in vederea returnarii bunurilor personale pierdute sau uitate in magazinele Auchan

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), societatea Auchan Romania SA, având sediul social în Strada Brasov, Nr 25 Sector 6, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2731/2005, având codul unic de înregistrare 17233051 (denumită în continuare „Auchan Romania”), în calitate de operator de date, are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră atunci cand doriti sa recuperati unul sau mai multe obiecte personale pierdute sau uitate un magazinele Auchan.

Datele cu caracter personal sunt utilizate exclusiv pentru a putea returna persoanelor vizate bunurile personale uitate sau pierdute in spatiile gestionate de Auchan Romania SA.

Avand in vedere traficul intens de persoane care se desfasoara in spatiile Auchan precum si suprafata extinsa a acestei retele, Auchan Romania SA prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in interes legitim exclusiv pentru scopul specificat mai sus.

Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate de către Auchan Romania în scopul specificat in paragrafele anterioare, exclusiv pentru persoane fizice sunt: prenumele, numele, semnatura, copia Cartii de Identitate (avand in vedere ca pot exista reclamatii la adresa Auchan cu privire la inapoierea eronata a bunurilor catre alte persoane) si alte comentarii personale pe care le furnizati in rubrica alocata din formularul Auchan.

Datele cu caracter personal înregistrate sunt destinate utilizării de către Auchan Romania in cadru securizat si sunt comunicate exclusiv utilizate intern pentru evidentele privind gestionarea bunurilor regasite in magazinele Auchan. Aceste date mai pot fi desvaluite extern exclusiv autoritatilor nationale sau locale de control in cazul in care exista litigii.

În contextul îndeplinirii operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt transferate în străinătate de catre Auchan către state din Uniunea Europeană („UE”), Spațiul Economic European („SEE”) sau din afara UE/SEE.

De asemenea, vă informăm că datele cu caracter personal la care se face referire în această Notă nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri.

Conform GDPR, beneficiaţi de următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră:

  • dreptul de acces: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate;

  • dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea: aveți posibilitatea de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, mai exact atunci când acestea nu mai sunt de actualitate, precum și completarea datelor incomplete, sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care: (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ

  • dreptul la restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;

  • dreptul la portabilitatea datelor: însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;

  • dreptul de a va opune prelucrării datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

  • dreptul de a nu fi supus unui proces individual automatizat care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă.

Totodată, aveţi posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, Nr 28-30, Sector 1, cod postal 010336 sau către instanțele de judecată competente.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa Auchan Romania in orice moment, cu o cerere scrisă transmisă prin utilizarea serviciilor poștale la adresa Strada Brasov, Nr 25 Sector 6, Bucuresti, in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor sau pe email la adresa dpo@auchan.ro.

Termenul de stocare al datelor este de la 1 an.

Informații suplimentare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se regasesc pe paginile de web ale Auchan in sectiunea Politica de Confidențialitate si Protectia Datelor cu Caracter Personal a Auchan Romania SA (la adresa www.auchan.ro sau pe celelalte site-uri web).