Nota de Informare Candidati

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), societatea Auchan Romania SA, având sediul social în Strada Brasov, Nr 25 Sector 6, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2731/2005, având codul unic de înregistrare 17233051 (denumită în continuare „Auchan Romania”), în calitate de operator de date, are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă si numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Această Notă de informare se referă la calitatea dumneavoastră de candidați și potențiali candidați în procesul de recrutare desfășurat de Auchan Romania.

Auchan Romania, prin intermediul departamentului Resurse Umane si departamentelor pentru care se realizeaza recrutarile, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal prin mijloace automatizate in sistemele infomatice utilizate de Auchan Romania si prin mijloace manuale, prin printarea CV-ului in momentul interviului.

Scopul prelucrării datelor este: recrutarea in cadrul Auchan Romania, inclusiv, dacă este cazul, solicitarea de informații de la fostul angajator în ceea ce privește durata angajării și activitățile desfășurate, cu înștiințarea prealabilă a candidatului, în condițiile prevăzute de Codul Muncii.

Prin aceasta Nota va informam ca Auchan Romania prelucreaza datele dumneavoastra exclusiv in scopul precizat mai sus.

Temeiul legal al prelucrării datelor este urmatorul: (i) pe parcursul procesului de recrutare pentru pozitia la care ati aplicat, datele sunt prelucrate avand la baza interesul legitim al Auchan Romania de a angaja personalul societății în vederea desfășurării activității; (ii) Auchan păstrează CV-urile candidaților care nu au fost selectați pentru un anumit post sau CV-urile candidatilor care au aplicat fara a specifica o pozitie anume, în vederea contactării acestora în legătură cu viitoarele oportunități de angajare numai in baza consimtamantului obtinut de la respectivul candidat.

Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate de către Auchan Romania în scopul specificat mai sus sunt în general datele ce se regăsesc în CV, scrisori de intenție, recomandări, precum și alte documente furnizate atunci când transmiteți candidatura dumneavoastră către Auchan Romania. Categoriile de date prelucrate de către Auchan Romania sunt următoarele: nume, prenume, adresa, numărul de telefon, adresa de email, vârsta, sexul, starea civilă, naționalitatea, data și locul nașterii, imaginea (fotografie); date referitoare la experiența profesională anterioară, poziții deținute, istoricul profesional, date referitoare la educație și calificări, calitatea de membru în diferite organizații profesionale, competențe lingvistice – limba maternă și alte limbi, date referitoare la hobby-uri, licențele, permisele și autorizațiile sau certificările deținute, sau orice alte date care se regăsesc în documentele ce sunt transmise către Auchan Romania în contextul candidaturii, precum si datele obtinute in timpul procesului de recrutare, rezultand din aplicarea de teste de abilitati, de logica, teste psihologice sau de aptitudini, datele din cazierul judiciar, atunci cand prelucrarea este prevazuta de legislatia aplicabila.

Sursele de colectare a datelor cu caracter personal sunt multiple, atat prin specialistii prezenti in mediul online unde v-ati creat cont (cum ar fi site-uri web de recrutare precum bestjobs, ejobs, linkedin, smartdreamers, hipo), precum și de la furnizorii de servicii de recrutare terți (agențiile de recrutare partenere), cat si direct de la dumneavoastră atunci când aplicați direct la Auchan Romania in mediul online sau prin transmiterea CV-ului în mod fizic (de exemplu prin depunerea CV-ului sau completarea formularului de candidatură în secțiunea dedicată din cadrul magazinelor noastre) sau prin intermediul altor angajați ai Auchan Romania cărora le transmiteți CV-ul pentru a fi înaintat de către acestea Auchan Romania în vederea recrutării.

Datele cu caracter personal înregistrate sunt destinate utilizării exclusiv de către Auchan Romania si sunt comunicate intern în cadrul societății numai următoarelor persoane: responsabilii de Resurse Umane delegati cu procesul de recrutare si managerii departamentelor unde exista o nevoie de angajare.

În calitate de destinatari ai datelor cu caracter personal, datele dumneavoastră sunt în anumite cazuri dezvăluite furnizorului aplicației IT de management a personalului – Charisma, cu sediul în România, precum și altor furnizori de servicii IT care asigura mentenanța sistemelor IT pe care Auchan Romania le utilizează în procesul de recrutare, care își desfășoară activitatea comercială în România. Acestora le pot fi furnizate datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi utilizate în limitele obligațiilor pe care și le asumă față de Auchan Romania. Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi, sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și le solicităm acestora să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop.

Alte terțe părți la care Auchan Romania apelează nu au rolul de a prelucra datele, însă pot avea acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor sau în interacțiunile lor cu Auchan Romania, cum ar fi societăți care asigură întreținere tehnică, auditori financiari sau juridici.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi puse la dispoziție sau transmise către terți și pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Auchan Romania sau ale altor entități sau persoane, precum instanțe de judecată, notari publici, executori judecătorești, avocați și alți consultanți pe care-i putem contracta pentru reprezentarea intereselor noastre legitime, dacă este cazul. De asemenea, datele ar putea fi puse la dispoziția unor terți achizitori, în măsura în care activitatea Auchan Romania ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

În contextul îndeplinirii operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt transferate în străinătate către state din Uniunea Europeană („UE”), Spațiul Economic European („SEE”) sau din afara UE/SEE.

De asemenea, vă informăm că datele cu caracter personal la care se face referire în această Notă nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri.

Conform GDPR, beneficiaţi de următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră:

  1. dreptul de acces: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate;

  2. dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea: aveți posibilitatea de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, mai exact atunci când acestea nu mai sunt de actualitate, precum și completarea datelor incomplete, sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care: (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;

  3. dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;

  4. dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv;

  5. dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

  6. dreptul de a nu fi supus unui proces individual automatizat care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;

  7. dreptul la portabilitatea datelor: însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate.

Totodată, aveți posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, Nr 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 și instanțelor de judecată competente.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa Auchan Romania in orice moment, cu o cerere scrisă transmisă prin utilizarea serviciilor poștale la adresa Strada Brasov, Nr 25 Sector 6, Bucuresti, in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor sau pe email la adresa dpo@auchan.ro.

Termenul de stocare: Vă vom stoca datele cu caracter personal doar pe perioadă de timp necesară pentru atingerea scopului de prelucrare de mai sus, respectiv parcurgerea procesului de recrutare atunci când ați aplicat pentru un anumit post. În cazul în care Auchan Romania va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informați în mod corespunzător în acest sens. Totodată, în cazul în care procesul de recrutare se va finaliza prin încheierea unui contract de muncă, datele legate de recrutare vor fi păstrate la dosarul de personal al angajatului, conform termenelor de stocare ce va vor fi comunicate prin nota de informare transmisă angajaților.

In ipoteza in care veti consimti in mod expres la aceasta, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi pastrate de catre Auchan Romania in vederea luarii in considerare a aplicatiei dumneavoastra pentru posturi ulterioare care vor deveni vacante, Auchan Romania putand sa va contacteze in acest scop pe parcursul unei perioade de 3 ani de la transmiterea de catre dumneavoastra a aplicatiei/CV-ului. În tot acest timp aveti posibilitatea de a adresa o solicitare catre Auchan Romania pentru a va exercita drepturile specificate mai sus.

Informații suplimentare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se regasesc pe paginile de web ale Auchan Romania in sectiunea Politica de Confidențialitate si Protectia Datelor cu Caracter Personal a Auchan Romania SA (la adresa www.auchan.ro sau pe celelalte site-uri web).