Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în legătură cu Factura Fiscala

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), societatea Auchan Romania SA, având sediul social în Strada Brasov, Nr 25 Sector 6, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2731/2005, având codul unic de înregistrare 17233051 (denumită în continuare „Auchan Romania”), în calitate de operator de date, are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră sau despre o altă persoană fizică în numele căreia solicitați emiterea facturii fiscale.

Datele cu caracter personal sunt utilizate exclusiv pentru emiterea facturii fiscale in baza bonului fiscal emis prin casele de marcat Auchan Romania sau prin alte modalitati de plata electronica in cazul comenzilor online.

Temeiul legal al prelucrării datelor este obligația legală, așa cum este prevăzut de legislația financiar-contabilă pentru facturare.

Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate de către Auchan Romania în scopul specificat mai sus sunt (i) pentru persoane fizice: prenumele, numele, adresa de facturare, seria și nr. cărții de identitate și (ii) pentru delegați ai persoanelor juridice, după caz: prenumele, numele, adresa, seria și nr. cărții de identitate.

Datele cu caracter personal înregistrate sunt destinate utilizării de către Auchan Romania si sunt comunicate si utilizate intern pentru evidente contabile conform legislatiei nationale in vigoare.

Eventualele transferuri ale acestor date catre terti au la baza interesele noastre de a ne conforma obligatiilor legale care ne revin si/sau, dupa caz, apararea intereselor noastre legitime. Acesti terti pot fi: imputernici Auchan care asigura mentenanta sistemelor informatice, autoritati nationale si locale competente, instanțe de judecată, avocati și alți consultanți pe care-i putem contracta pentru reprezentarea intereselor noastre legitime, exclusiv in baza cadrului legal aplicabil. De asemenea, datele ar putea fi puse la dispoziția unor terți achizitori, în măsura în care activitatea Auchan Romania ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

În contextul îndeplinirii operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt transferate în străinătate către state din Uniunea Europeană („UE”), Spațiul Economic European („SEE”) sau din afara UE/SEE.

De asemenea, vă informăm că datele cu caracter personal la care se face referire în această Notă nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri.

Conform GDPR, beneficiaţi de următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră:

  • dreptul de acces: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate;

  • dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea: aveți posibilitatea de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, mai exact atunci când acestea nu mai sunt de actualitate, precum și completarea datelor incomplete, sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care: (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ

  • dreptul la restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;

  • dreptul la portabilitatea datelor: însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;

  • dreptul de a va opune prelucrării datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

  • dreptul de a nu fi supus unui proces individual automatizat care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă.

Totodată, aveţi posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, Nr 28-30, Sector 1, cod postal 010336 sau către instanțele de judecată competente.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa Auchan Romania in orice moment, cu o cerere scrisă transmisă prin utilizarea serviciilor poștale la adresa Strada Brasov, Nr 25 Sector 6, Bucuresti, in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor sau pe email la adresa dpo@auchan.ro.

Termenul se stocare al datelor este de 10 ani începând cu data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite facturile, cu posibilitate de prelungire in cazul in care legislatia impune acest lucru. În cazul în care Auchan Romania va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informați în mod corespunzător în acest sens.

Informații suplimentare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se regasesc pe paginile de web ale Auchan in sectiunea Politica de Confidențialitate si Protectia Datelor cu Caracter Personal a Auchan Romania SA (la adresa www.auchan.ro sau pe celelalte site-uri web).