Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în legătură cu Formularul de Reclamatie Clienti

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), societatea Auchan Romania SA, având sediul social în Strada Brasov, Nr 25 Sector 6, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2731/2005, având codul unic de înregistrare 17233051 (denumită în continuare „Auchan Romania”), în calitate de operator de date, are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă si numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care dumneavoastră ni le furnizaţi.

Auchan Romania prin intermediul departamentelor specializate prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in scopul oferirii unui raspuns la acesta Reclamatie.

Prelucrarea acestor date este necesara pentru a putea raspunde solicitarilor dumneavaostra.

Temeiul legal al prelucrării datelor este interesul legitim al Auchan Romania de a menține o bună relație cu clienții săi prin furnizarea de răspunsuri la orice întrebări, sugestii, cereri sau reclamații.

Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate de către Auchan Romania în scopul specificat mai sus sunt: prenumele și numele, adresa de e-mail, adresa de corespondență, numărul de telefon, și orice alte informații sau detalii pe care ni le puteți furniza în corespondență.

Datele cu caracter personal înregistrate sunt destinate utilizării de către Auchan Romania si sunt comunicate intern numai următoarelor persoane: responsabililor privind comunicarea cu dumneavoastra, dupa caz responsabililor privind solutionarea sau clarificarea aspectelor sesizate in cerere. Eventualele transferuri ale acestor date catre terti au la baza interesele noastre de a ne conforma obligatiilor legale care ne revin si/sau, dupa caz, apararea intereselor noastre legitime. Acesti terti pot fi: autoritatilor nationale si locale daca legea impune acest lucru, instanțe de judecată, avocati și alți consultanți pe care-i putem contracta pentru reprezentarea intereselor noastre legitime, exclusiv in baza cadrului legal aplicabil. De asemenea, datele ar putea fi puse la dispoziția unor terți achizitori, în măsura în care activitatea Auchan Romania ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

În contextul îndeplinirii operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt transferate în străinătate către state din Uniunea Europeană („UE”), Spațiul Economic European („SEE”) sau din afara UE/SEE.

De asemenea, vă informăm că datele cu caracter personal la care se face referire în această Notă nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri.

Conform GDPR, beneficiaţi de următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră:

  • dreptul de acces, putând să aflați ce date prelucrăm despre dumneavoastră;
  • dreptul de rectificare a datelor atunci când nu mai sunt de actualitate;

  • dreptul la ștergerea datelor;

  • dreptul la restricționarea prelucrării datelor, de exemplu atunci când contestați exactitatea datelor dumneavoastră, pe perioada de timp în care vom verifica exactitatea acestora;

  • dreptul la portabilitatea datelor, putând solicita o copie a datelor într-un format care să poată fi citit automat, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;

  • dreptul de a vă opune prelucrării datelor, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim și în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct;

  • dreptul de a nu fi supus unui proces individual automatizat.

Totodată, aveţi posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, Nr 28-30, Sector 1, cod postal 010336 sau către instanțele de judecată competente.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa Auchan Romania in orice moment, cu o cerere scrisă transmisă prin utilizarea serviciilor poștale la adresa Strada Brasov, Nr 25 Sector 6, Bucuresti, in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor sau pe email la adresa dpo@auchan.ro.

Termenul se stocare al datelor este de 2 ani cu precizarea ca acesta se poate prelungi daca este necesar protejării drepturilor societății, ținând cont de legea aplicabilă, inclusiv de termenul de prescripție, respectiv pe o durată estimată la 3 ani. În cazul în care Auchan Romania va stabili că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informați în mod corespunzător în acest sens.

In tot acest timp aveti posibilitatea interveni catre Auchan Romania pentru a va exercita drepturile specificate mai sus.

Informații suplimentare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se regasesc pe paginile de web ale Auchan in sectiunea Politica de Confidențialitate si Protectia Datelor cu Caracter Personal a Auchan Romania SA (la adresa www.auchan.ro sau pe celelalte site-uri web).