NOTA DE INFORMARE PRIVIND SUPRAVEGHEREA VIDEO

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (”GDPR”), societatea Auchan Romania SA, cu sediul social în Strada Brasov, Nr 25 Sector 6, București, România (denumită în continuare „Auchan Romania”), în calitate de operator de date, are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă si numai pentru scopurile specificate mai jos, imaginile care sunt captate prin intermediul camerelor video amplasate in spatiile in care Auchan Romania isi desfasoara activitatea (sistemul TVCI). Auchan Romania, prin intermediul departamentului Securitate, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, mai exact imaginile colectate prin mijloace automatizate de monitorizare video (sistemul TVCI), care pot să dezvăluie și prezența dumneavoastră într-un anumit loc la un anumit moment.

Scopurile colectarii si prelucrării acestor date cu caracter personal (imagini) sunt:

 • asigurarea implementarii planului de paza in spatiile gestionate de Auchan Romania conform cerintelor legale in vigoare;
 • investigarea si gestionarea, dupa caz, a evenimentelor care pot genera situatii de urgenta si/sau accidente sau inbolnaviri: incendiu, accidente si alte evenimente care pot conduce la punerea in pericol a sigurantei, integritatii si sanatatii persoanelor, precum si la evenimente care pot cauza pierderi materiale societatii Auchan Romania, precum si angajatilor, reprezentantilor societatii, clientilor, colaboratorilor și a altor persoane; în acest caz, dacă va fi necesar, imaginile vor putea fi folosite și ca dovezi în acțiunile formulate în fața entităților sau autorităților competente;
 • asigurarea securității bunurilor și a persoanelor și a bunei desfasurari a activitatii in cadrul spatiilor in care Auchan Romania isi desfasoara activitatea precum și pentru prevenirea fraudei în spațiile de self-service payment (casele de plata automată) din cadrul magazinelor (sistemul POKA).
 • în cadrul magazinului Auchan Romania Cotroceni, la secțiunea acces clienți, imaginile obținute prin dispozitivul video de înregistrare sunt utilizate pentru realizarea de analize privind accesul clienților în magazin în funcție de sex, vârsta aproximativă și intervalul orar, moment după care imaginile sunt anonimizate aproape in timp real (near real time).

Pentru a indeplini aceste obiective ne bazam pe interesul nostru legitim de a asigura nivelul necesar de securitate a bunurilor și persoanelor si de asigura bunul mers al activitatii, asa cum este mentionat mai sus. În cazul spaţiilor comerciale cu suprafeţe mai mari de 500 m2, prelucrarea se întemeiază pe obligația noastră legală de a asigura cerințele minimale de securitate.

În cazul sistemului video din magazinul Auchan Romania Cotroceni, prelucrarea datelor se bazează pe interesul nostru legitim de a realiza în scop statistic intern analiza tipologiei și fluxului de clienți pentru îmbunătățirea serviciilor noastre și a produselor oferite.

Imaginile înregistrate sunt destinate utilizării de către Auchan Romania si pot fi accesate securizat doar in dispeceratul video de personal specializat. In caz de incidente sau in cazul in care este afectata siguranta si/sau securitatea persoanelor sau a patrimoniului, in vederea îndeplinirii scopurilor enumerate mai sus, imaginile pot fi comunicate extern de catre Auchan doar următorilor destinatari: instanțele de judecată, organe de urmărire penală si alte instituţii și autorități abilitate de lege să solicite aceste informaţii/imagini, avocati si alti consultanți pe care-i putem contracta pentru reprezentarea intereselor noastre legitime, precum si companii si brokeri de asigurari.

Transferul acestor imagini catre si respectiv prelucrarea lor de catre tertii anterior mentionati au la baza interesele noastre de a ne conforma obligatiilor legale care ne revin si/sau, dupa caz, apararea intereselor noastre legitime. Transferul imaginilor catre companiile si brokerii de asigurari si, dupa caz, catre avocatii si consultantii mentionati mai sus, se realizeaza securizat conform procedurilor interne aferente, iar imaginile cu subiectii neimplicati in incidentele respective sunt supuse procesului de anonimizare (blurare).

Stocarea imaginilor captate se realizeaza pentru o perioada de 30 de zile pe serverele Auchan Romania, in conditii de securitate adecvata, atat securitate fizica cat si din punct de vedere securitate cibernetica. Procedurile noastre interne au ca obiectiv ca, in cazul in care exista incidente, stocarea/pastrarea imaginilor video astfel colectate sa se realizeaze in mod securizat, pe toata perioada desfasurarii investigatiei/incidentului respectiv, pana la solutionarea cauzei; in cazul in care aceste imagini fac obiectul unei actiuni sau unei cercetari derulate de organele abilitate sau fac obiectul unui dosar aflat pe rolul instantelor de judecata competente, aceste imagini se pot pastra de Auchan Romania pana la solutionarea definitiva a cauzei respective.

În cazul sistemului video din magazinul Auchan Romania Cotroceni din secțiunea acces clienți, anonimizarea imaginii dumneavoastra are loc aproape in timp real (near real time), astfel că imaginile nu vor fi stocate.

Conform GDPR aveti urmatoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la date: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea: aveți posibilitatea de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, mai exact atunci când acestea nu mai sunt de actualitate, precum și completarea datelor incomplete, sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care: (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;
 • Dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;
 • Dreptul la portabilitatea datelor: însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;
 • Dreptul de a vă opune prelucrarii datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a nu fi supus unui proces individual automatizat care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;
 • Dreptul de a va adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București, Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Romania sau instantelor de judecată competente.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa direct catre Auchan Romania cu o cerere scrisă transmisă prin email la adresa dpo@auchan.ro sau prin posta/curierat la adresa: Auchan Romania SA, Servicii Centrale, Strada Brasov, Nr 25, etaj 2, Camera 1, Sector 6, cod postal 061444, Bucuresti, in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor cu Caracter Personal.

Informații suplimentare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se regasesc pe paginile de web ale Auchan Romania in sectiunea Politica de Confidențialitate si Protectia Datelor cu Caracter Personal a Auchan Romania SA (la adresa www.auchan.ro sau pe celelalte site-uri web).